Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met praktijk Van Rups tot Vlinder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Artikel 2: bedrijfsomschrijving

 • Van Rups tot Vlinder gevestigd in Kortenhoef is opgericht door Jennifer Wilhelmina Maria Weerman en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65703782
 • Van Rups tot Vlinder verzorgt lezingen, workshops en online cursussen aan ouders, opvoeders en professionals die meer willen weten over 1.) verlies en rouw bij jeugdigen en 2.) plagen en pesten en de impact hiervan op jeugdigen.
 • Van Rups tot Vlinder is tevens toegankelijk voor coaching in situaties voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen voor een ieder die dit nodig heeft vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Artikel 3: prijzen en offertes

 • De actuele tarieven die gelden voor de coaching, lezingen, workshops en trainingen staan vermeld op de website www.vanrupstotvlinder.nl en zijn opgenomen in de overeenkomst of op te vragen bij Jennifer Weerman.
 • Alle vertoonde bedragen op de website zijn inclusief 21% btw.
 • Wanneer een coaching, lezing of workshop op locatie plaatsvindt, worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,19 per kilometer. Deze reiskosten worden dan gerekend vanaf het adres waar Van Rups tot Vlinder gevestigd is.

Artikel 4: betalingsvoorwaarden

 • Facturatie vindt plaats direct nadat een coaching, lezing, workshop of online cursus geboekt is.
 • Worden lezingen, workshops en trainingen geboekt via de website zelf, dan geschiedt de betaling direct via Ideal of voor het buitenland via Ban-Contact.
 • Wanneer er een afspraak ingepland wordt voor een coaching, lezing of workshop via de mail, wordt een factuur opgesteld. Hiermee verplicht de afnemer zichzelf om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening behorend bij Van Rups tot Vlinder.

Artikel 5: verzuimen betaling

 • Wanneer er niet tijdig betaald wordt, volgt na 14 dagen een eerste betalingsherinnering. U heeft met deze herinnering nogmaals 14 dagen de tijd om alsnog de betaling te voldoen.
 • Indien er dan nog niet binnen 14 dagen na de datum van deze betalingsherinnering betaald is, zal is Van Rups tot Vlinder bij de volgende herinnering administratiekosten van tenminste 10% van het gehele bedrag in rekening brengen.
 • Hierna volgt nog éénmalig een extra betalingsherinnering met een verhoging van wederom 5% op het reeds eerdere bedrag.
 • Wordt hierna nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan is Van Rups tot Vlinder genoodzaakt om de betaling uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Artikel 6: ontbinding van de overeenkomst

A.

Coaching:

 • Wanneer men ervoor kiest om een traject aan te gaan, dan kan deze niet ontbonden worden. Trajecten zijn afhankelijk van de hulpvraag en zullen gelden voor drie tot vier sessies. Er wordt gestart met een gratis intake waarin gekeken wordt of er een overeenkomst opgestart kan worden.

Trainingen:

 • Op het moment dat men aanmeldt tijdens een periode van een pilot, dan betekent dit dat men ook akkoord gaat met eventuele wijzigingen die tijdens de pilot doorgevoerd worden. Dit kan dus betekenen dat de toegang tot de online leeromgeving aangepast wordt of dat de eisen om een certificaat te behalen aangepast wordt.
 • Verder geldt dat voor de aankoop van de trainingen geldt dat deze na aankoop niet ontbonden kunnen worden.

Lezingen en workshops:

 • Lezingen en workshops kunnen drie kalendermaanden voor aanvang van de lezing of workshop kosteloos geannuleerd worden. Wanneer er een annulering plaatsvindt tussen de drie kalendermaanden en de zes weken voor aanvang van de lezing of workshop, wordt 30% van het bedrag van de kosten van de lezing of workshop in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen de zes weken en de twee weken voor aanvang van de lezing of workshop, wordt 75% van het bedrag van de kosten van de lezing of workshop in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de lezing of workshop zal er geen terugbetaling van de kosten worden gedaan.

B.

Overmacht:

 

Wanneer sprake is van een situatie van overmacht (denk hierbij aan ziekte bijvoorbeeld) waardoor de cursist onmogelijk op de coaching afspraak aanwezig kan zijn, zullen beide partijen zich inspannen om de cursist alsnog de coaching op een ander moment te laten volgen. Hieraan zullen extra kosten verbonden ter hoogte van 50,- inclusief BTW.  Wanneer inhalen echt niet mogelijk is blijft punt 6a van kracht.

D.

Wanneer een coaching, lezing of workshop door overmacht vanuit Van Rups tot vlinder niet door kan geen, heeft Van Rups tot Vlinder het recht om een andere datum vast te stellen. Op het moment dat de cursist dan besluit om niet deel te nemen op de eerst genoemde nieuwe geplande datum, dan heeft de cursist het recht om nog éénmaal op de eerst volgende datum de coaching, lezing of workshop door te laten gaan. Wordt deze datum ook afgekeurd door de cursist, dan heeft de cursist geen recht meer op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor de coaching, lezing of workshop.

Artikel 7: niet nakomen afspraak

 • Wanneer de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een geplande coaching, lezing of workshop, kan deze dit via e-mail of telefoon doorgeven, bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang van de coaching, lezing of workshop. Terugbetaling voor het missen van een geplande coaching, lezing of workshop is niet mogelijk. In overleg zal er gekeken worden of er een andere datum is waarop de geplande coaching, lezing of workshop kan plaatsvinden, zodat deze alsnog gevolgd kan worden (zie artikel 6D).

Artikel 8: overige voorwaarden voor lezingen en workshops

 • Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn voor lezingen of workshops, behoudt Van Rups tot Vlinder zich het recht voor om deze anders aan te bieden dan wel te annuleren.

Artikel 9: aansprakelijkheid

 • Alle adviezen die gegeven worden gedurende de coaching sessies, lezingen, workshops en trainingen bij Van Rups tot Vlinder zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Na het ontvangen van de adviezen zal men zichzelf verder dienen te ontwikkelen in zijn of haar eigen proces als het gaat om verlies en rouw en/of plagen en pesten.

Artikel 10: wijzigingen trainingsmateriaal

 • Van Rups tot Vlinder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een coaching, lezing, workshop of training. Dit zodat de informatie die gegeven wordt tijdens coaching, lezingen, workshops en training up to date blijft.

Artikel 11: vertrouwelijkheid en privacy

A.
 • Wanneer er tijdens de lezingen, workshops of trainingen vertrouwelijke informatie gedeeld wordt, verplicht Jennifer Weerman zich tot geheimhouding.
 • Jennifer Weerman verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de ondersteunings- en begeleidingssessies.
 • Wanneer er gesprekken zijn met de volwassenen, vinden er altijd tussentijdse evaluaties plaats in het traject over het verloop van de ondersteuning en de begeleiding die geboden wordt.
 • Wanneer er gesprekken worden gevoerd met kinderen, dan worden deze evaluaties gevoerd met de ouder(s) en/of opvoeder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de ondersteunings- en begeleidingssessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind zelf.
 • Als de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij Van Rups tot Vlinder en tevens vindbaar op de website.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
B.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Jennifer Weerman van praktijk Van Rups tot Vlinder, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Jennifer Weerman kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
C.
 • Bij Van Rups tot Vlinder zal de coach Jennifer Weerman haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een creatief verlies- en rouwpedagoog verwacht mag worden.
 • Komt de volwassene voor zichzelf, dan is deze de cliënt. Jennifer Weerman werkt dan in dienst van de belangen van de volwassene.
 • Komt men met een hulpvraag voor het kind, dan is het kind de cliënt. Jennifer Weerman werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coaching traject start met een kennismakingsgesprek met de volwassene of  wanneer het om het kind gaat met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s).
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met de volwassene of wanneer het om het kind gaat met het kind, de ouder(s) en Jennifer Weerman, dit na drie tot vier sessies.
D.
 • Op al onze overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gesloten, geldt ons privacybeleid.